Văn bản pháp lý về cổng TTĐT Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

___________

Số:   546 /QĐ-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Vi Quang Đạo

 giữ chức Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 _______________________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét phẩm chất, năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Vi Quang Đạo, Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, giữ chức Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tiếp tục kiêm Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ.

Điều 2. Ông Vi Quang Đạo tiếp tục được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính; Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Cục trưởng Cục Quản trị và ông Vi Quang Đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BTCN, các PCN;

- Trợ lý, Thư ký TTg, các Phó TTg;

- Các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT, TTTH;

- TT Hội nghị Quốc gia, HT Thống Nhất;

- VP Đảng ủy, VP Công đoàn;

- Lưu: VT, TCCB (3), K.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Văn Nên

 

  Tệp đính kèm
546 QD.docx (18492 Byte)
  Các văn bản khác
    Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ
    Về việc phân công công tác của Ban Lãnh đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Về việc giao ông Lê Việt Đông phụ trách Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Về việc phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Về việc phân công công tác của Tổng Giám đốc Và các Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Về việc ông Nguyễn Lê Phúc giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Về việc ông Tô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Về việc ông Vi Quang Đạo giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ
    Về việc ông Lê Việt Đông giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ
    Về việc ông Phạm Việt Dũng giữ chức Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.