Văn bản quy phạm pháp luật
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG -

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG -

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

___________

Số: 27/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2011

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Quy định về nội dung và mức chi xây dựng danh mục thiết bị

dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề

_______________________

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dạy nghề về trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nội dung và mức chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề như sau:

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề theo Quyết định số 241/QĐ-LĐTBXH ngày 12/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành danh mục thiết bị dạy nghề cho từng nghề theo ba trình độ đào tạo.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí chi hoạt động xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nội dung và mức chi cho việc xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề

1. Đối với danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: thực hiện theo quy định tại khoản 5.3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, thông tư này quy định bổ sung thêm một số nội dung chi như sau:

- Lấy ý kiến (chuyên gia) góp ý về danh mục thiết bị dạy nghề, trình độ sơ cấp nghề: 100.000 đồng/01 mô đun/01 chuyên gia.

- Nhận xét, đánh giá của Hội đồng thẩm định, trình độ sơ cấp nghề: 800.000 đồng/01 mô đun/01 hội đồng”.

2. Đối với danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề:

a) Chi cho các hoạt động hội thảo, tập huấn; điều tra khảo sát; xây dựng tài liệu báo cáo, tổng hợp, đề cương chi tiết để xây dựng danh mục thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Nội dung và mức chi đặc thù cho việc xây dựng danh mục thiết bị nghề trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư này.

c) Chi thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề của Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập.

- Lấy ý kiến (chuyên gia) góp ý về danh mục thiết bị dạy nghề, trình độ trung cấp nghề: 100.000 đồng/01 mô đun/01 chuyên gia.

- Lấy ý kiến (chuyên gia) góp ý về danh mục thiết bị dạy nghề, trình độ cao đẳng nghề: 120.000 đồng/01 mô đun/01 chuyên gia;

- Nhận xét, đánh giá của Hội đồng thẩm định trình độ trung cấp nghề: 1.000.000 đồng/01 mô đun/01 hội đồng;

- Nhận xét, đánh giá của Hội đồng thẩm định trình độ cao đẳng nghề: 1.500.000 đồng/01 mô đun/01 hội đồng”.

Điều 4. Lập, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí

Việc lập, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề theo 3 trình độ đào tạo nghề được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

a) Căn cứ vào kế hoạch công tác xây dựng danh mục thiết bị các nghề trong năm, Tổng cục Dạy nghề thành lập các Ban chủ nhiệm xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề theo quy định tại Quyết định số 241/QĐ-LĐTBXH ngày 12/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành danh mục thiết bị dạy nghề cho từng nghề, theo 3 cấp trình độ đào tạo.

b) Căn cứ vào yêu cầu về nội dung, khối lượng công việc liên quan đến việc xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề, các định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, ngành chức năng ban hành (Trường hợp không có định mức kinh tế - kỹ thuật thì cần thuyết minh cụ thể) và nội dung, mức chi quy định tại Thông tư này, các Ban chủ nhiệm xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề lập dự toán gửi Tổng cục Dạy nghề.

c) Tổng cục Dạy nghề chịu trách nhiệm kiểm tra và tổng hợp dự toán xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp vào dự toán chung hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

d) Xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề được thực hiện thông qua hình thức ký hợp đồng giữa Tổng cục Dạy nghề với Ban chủ nhiệm. Chứng từ làm căn cứ thanh toán, quyết toán được lưu tại Tổng cục Dạy nghề gồm: Hợp đồng xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề được ký giữa Tổng cục Dạy nghề và Ban chủ nhiệm (kèm theo dự toán chi tiết được Tổng cục Dạy nghề phê duyệt); biên bản nghiệm thu công việc; biên bản thanh lý hợp đồng; ủy nhiệm chi hoặc phiếu chi và các tài liệu liên quan (nếu có); các hóa đơn, chứng từ chi tiêu cụ thể theo quy định hiện hành.

đ) Ban chủ nhiệm xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng đối với các danh mục thiết bị dạy nghề được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các chế độ chi tiêu tài chính theo quy định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2011.

2. Các đơn vị trong năm 2010 đã chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề được áp dụng các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này và quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán năm 2010 đã được cấp có thẩm quyền giao.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn thực hiện./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký) 

Trương Chí Trung

                   

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng;

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;

- Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở KHĐT,

  Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật-Bộ Tư pháp;

- Công báo; Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH;

- Các đơn vị thuộc BTC, Bộ LĐTBXH; 

- Lưu VT: BTC, BLĐTBXH. 

Số văn bản 27
Ký hiệu 2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 28/02/2011
Người ký Trương Chí Trung, Nguyễn Ngọc Phi
Trích yếu Quy định về nội dung và mức chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề
Cơ quan ban hành
Bộ Tài chính
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Phân loại Thông tư liên tịch
  Tệp đính kèm
TTLT27BTC.DOC (102400 Byte)
  Các văn bản khác
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Vụ Ngân sách nhà nước
Vụ Đầu tư
Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I)
Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp
Vụ Chính sách thuế
Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính
Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán
Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Pháp chế
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Thi đua - Khen thưởng
Thanh tra
Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh)
Cục Quản lý công sản
Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
Cục Quản lý giá
Cục Tin học và Thống kê tài chính
Cục Tài chính doanh nghiệp
Cục Kế hoạch - Tài chính
Tổng cục Thuế
Tổng cục Hải quan
Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Kho bạc Nhà nước
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
Thời báo Tài chính Việt Nam
Tạp chí Tài chính
Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.