Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3353) Hành chính (2798) Thuế - Lệ phí (2107)
Chính sách (2086) Đất đai - Nhà ở (1834) Doanh nghiệp (1805)
Tài chính - Ngân hàng (1590) Giáo dục - Đào tạo (1287) Lao động - Tiền lương (996)
Xây dựng (901) Y tế - Sức khỏe (814) Xuất - Nhập khẩu (793)
Nông nghiệp (761) Đầu tư (753) Giao thông (749)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/2011/QĐ-UBND 22/08/2011 V/v ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
31/2011/TT-BCT 19/08/2011 Quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản
22/2011/QĐ-UBND 19/08/2011 Về việc Ban hành Quy định quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại
45/2011/QĐ-TTG 18/08/2011 Về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
44/2011/QĐ-TTG 18/08/2011 Ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ
39/2011/QĐ-UBND 18/08/2011 Ban hành định mức khoán chi hành chính ngân sách xã, phường, thị trấn và khoán chi hoạt động tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
38/2011/QĐ-UBND 18/08/2011 Ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng – An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
37/2011/QĐ-UBND 18/08/2011 Điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2011
37/2011/TT-BGDĐT 18/08/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non,  cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên
302/2011/QĐ-UBND 18/08/2011 Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
22/2011/QĐ-UBND 18/08/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
22/2011/QĐ-UBND 18/08/2011 Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
20/2011/QĐ-UBND 18/08/2011 Quy định trình tự, thủ tục tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
17/2011/TT-NHNN 18/08/2011 Quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng
53/2011/QĐ-UBND 17/08/2011 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015
36/2011/TT-BGDĐT 17/08/2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
28/2011/QĐ-UBND 17/08/2011 Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng với các sở, ban, ngành, địa phương
20/2011/QĐ-UBND 17/08/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở khóm, ấp thuộc tỉnh Đồng Tháp
16/2011/TT-NHNN 17/08/2011 Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
13/2011/QĐ-UBND 17/08/2011 Về việc sửa đổi, điều chỉnh Điều 28, Điều 30 và đơn giá bồi thường một số hạng mục vật kiến trúc của Bản quy định kèm theo Quyết định số 1467/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh
121/2011/TT-BTC 17/08/2011 Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013
56/2011/TT-BNNPTNT 16/08/2011 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về thú y thủy sản
51/2011/QĐ-UBND 16/08/2011 Ban hành Quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015
47/2011/QĐ-UBND 16/08/2011 Phê duyệt Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015
32/2011/QĐ-UBND 16/08/2011 Ban hành quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
20/2011/QĐ-UBND 16/08/2011 Về việc ban hành Hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
120/2011/TT-BTC 16/08/2011 Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
119/2011/TT-BTC 16/08/2011 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bộ phận dùng cho màn hình dẹt (mỏng) thuộc các mã số 8529.90.94.10, 8529.90.94.90 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
118/2011/TT-BTC 16/08/2011 Hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện
09/2011/QĐ-UBND 16/08/2011 Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015
55/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016
34/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
27/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Về định mức biên chế các chức danh viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011- 2012
26/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề
25/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
24/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Về thu phí sử dụng đường bộ của dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0+000 đến Km49+670,4)
23/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương
21/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ
19/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 Ban hành Quy định về giải thưởng văn học - nghệ thuật Phố Hiến
117/2011/TT-BTC 15/08/2011 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài
116/2011/TT-BTC 15/08/2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng
115/2011/TT-BTC 15/08/2011 Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thu, chi và sử dụng một phần số ngoại tệ phải nộp Ngân sách nhà nước để cân đối cho nhu cầu chi ngoại tệ của Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
98/2011/QĐ-UBND 12/08/2011 Về việc quy định mức trợ cấp và chế độ đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm; mức đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm trên địa bàn tỉnh
22/2011/QĐ-UBND 12/08/2011 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
21/2011/QĐ-UBND 12/08/2011 Ban hành Quy định các tiêu thức xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
20/2011/QĐ-UBND 12/08/2011 Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
19/2011/QĐ-UBND 12/08/2011 Quy định cơ cấu tổ chức và phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15/2011/TT-NHNN 12/08/2011 Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh
114/2011/TT-BTC 12/08/2011 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y
35/2011/TT-BGDĐT 11/08/2011 Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
« Đầu‹ Trước11951 - 12000 | 41447Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách: Lê Việt Đông
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.