Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2012


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

 

  __________

Số: 34/2011/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về giá các loại đất

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2012

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ qui định bổ sung về qui hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khoá XI, kỳ họp thứ 4 về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 209/BC-STP ngày 29/11/2011, Sở Tài chính tại Công văn số 2211/STC-QLGCS ngày 28/11/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1870/TTr-STMMT ngày 22/12/2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điều chỉnh bảng giá đất do có sự thay đổi về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến, làm cơ sở để điều chỉnh giá đất cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và môi trường;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; các Hội, đoàn thể;
- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Cục Thuế Quảng Ngãi;
- VPUB: PVP, các phòng N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN.(TV1378)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cao Khoa

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: quang ngai.doc (2913792 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.