Nguồn lực khoa học công nghệ

Thông tin KH&CN - Techmart Việt Nam
27/08/2010 14:36:00

Thông tin KH&CN - Techmart Việt Nam 

 

Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ KH&CN, là đầu mối liên kết trung tâm của mạng lưới các tổ chức dịch vụ thông tin KH&CN.
Chức năng:
Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia thực hiện chức năng thông tin, phổ biến, tuyên truyền về KH&CN; tổ chức hoạt động và quản lý Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam, Thư viện Trung ương về KH&CN, mạng Thông tin KH&CN Quốc gia; thực hiện việc đăng ký chính thức các tài liệu, kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu và phát triển KH&CN, điều tra cơ bản cấp Nhà nước, cấp Bộ.
Nhiệm vụ và quyền hạn:
(1). Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thông tin KH&CN; phát triển nguồn lực thông tin KH&CN của đất nước;
(2). Thu thập, chọn lọc, xử lý, lưu trữ và phát triển các nguồn tin KH&CN trong nước và thế giới, đặc biệt nguồn tin về tài liệu điều tra cơ bản, luận án trên đại học, tài liệu hội nghị, hội thảo khoa học, các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành;
(3). Tổ chức và thực hiện đăng ký, lưu giữ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
(4). Thực hiện nhiệm vụ Thư viện trung tâm của cả nước về KH&CN; xây dựng thư viện điện tử quốc gia về KH&CN;
(5). Tổ chức và thực hiện việc cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục, đào tạo, sản xuất, kinh doanh;
(6). Xuất bản "Sách KH&CN Việt Nam"; tạp chí "Thông tin & Tư liệu", ấn phẩm thông tin; công bố danh mục các nhiệm vụ KH&CN trong nước đang tiến hành và kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN nói trên;
(7). Phát triển Mạng thông tin KH&CN Việt Nam (VISTA), Chợ ảo Công nghệ và Thiết bị Việt Nam;
(8). Tổ chức và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền KH&CN, đưa tri thức khoa học đến với mọi người, đặc biệt là thông tin KH&CN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn, miền núi, phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và vừa;
(9). Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, áp dụng các chuẩn trong lĩnh vực thông tin, thư viện KH&CN;
(10). Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ thông tin KH&CN;
(11). Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin KH&CN;
(12). Được thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực thông tin KH&CN theo quy định của pháp luật;
(13). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ KH&CN giao;
(14). Quản lý tổ chức, cán bộ, tài sản và hồ sơ tài liệu của Trung tâm theo sự phân cấp và quy định của Bộ.
Nguồn lực:
Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ đã được Nhà nước giao, Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia đã thu thập, bảo quản, cập nhật và đưa vào phục vụ một nguồn tin KH&CN lớn nhất Việt Nam, trong đó có các nguồn thông tin chính sau:
Về sách: hiện có hơn 350.000 bản sách, trong đó các ngành khoa học cơ bản chiếm 35%, các ngành khoa học kỹ thuật chiếm 45% và 19% thuộc các ngành nông lâm ngư nghiệp, y tế và quản lý vĩ mô.
Về tạp chí: hiện có 6.759 tên tạp chí và ấn phẩm kế tiếp, thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, khoa học kinh tế... trong đó có hơn 1000 tên tạp chí được bổ sung thường xuyên.
Về nguồn tư liệu xám: Kho tư liệu xám được cập nhật thường xuyên, tính dến tháng 12/2004 đã có trên 6000 báo cáo kết quả nghiên cứu của các đề tài các cấp, trên 8000 đề cương nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu.
Ngoài sách và tạp chí dưới dạng in trên giấy, Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia còn có một số lượng rất lớn tài liệu điện tử, trong đó có hàng chục loại cơ sở dữ liệu (CSDL) do Trung tâm tự xây dựng như:
STD - CSDL thư mục các bài tạp chí, sách về KH&CN xuất bản ở Việt Nam, từ 1987 tới nay.
SCITEC - CSDL thư mục các bài tạp chí KH&CN thế giới, 1990-2003,
KQNC - Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học,
VNDOC - Tài liệu KH&CN Việt Nam (bằng tiếng Anh),
VTM - Thị trường Công nghệ Việt Nam,
BOOK - CSDL thư mục sách,
TC – CSDL tạp chí,
CGTV-CSDL về Chuyên gia, cơ quan, tổ chức tư vấn, chuyển giao công nghệ.
CSDL về KH&CN hàng đầu thế giới như:
· IEEE/IEE IEL - Có thể nói đây là một thư viện điện tử về điện và điện tử, viễn thông bao gồm toàn bộ các tạp chí, công trình hội nghị, tiêu chuẩn của hai tổ chức nghề nghiệp lớn nhất Hoa Kỳ đó là Viện các Kỹ sư điện và Viện các kỹ sư điện và điện tử
· PASCAL, FRANCIS- CSDL thư mục về KH&CN và khoa học xã hội và nhân văn do Viện Thông tin khoa học Cộng hoà Pháp xây dựng.
· Chemical Abstracts - CSDL thư mục lớn nhất thế giới về hoá học và các lĩnh vực liên quan.
· Vendor Express là một ngân hàng dữ liệu về các thiết bị, công nghệ chào bán trên thế giới của các công ty Hoa Kỳ, Canada, Tây Âu.
Ngoài các CSDL thư mục nêu trên còn có rất nhiều CSDL thư mục quý giá khác như Compendex - CSDL về các ngành công nghệ, Metadex Collections - CSDL về khoa học vật liệu, Derwent Biotechnologies - CSDL về công nghệ sinh học, Chemistry and Chemical Engineering - CSDL về hoá học và công nghệ hoá chất,...
Bên cạnh các CSDL thư mục, trong những năm gần đây Trung tâm còn chú trọng bổ sung các CSDL toàn văn trực tuyến về KH&CN như CSDL ScienceDirect của Nhà xuất bản Elsevier gồm 1800 tên tạp chí hàng đầu thế giới về các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ điện tử tin học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hoá v.v..., CSDL Synergy Blackwell hay CSDL EBSCO gồm hơn 15000 tên tạp chí về rất nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ khác nhau.
Ngoài các nguồn thông tin nêu trên, Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia còn xây dựng và phát triển Mạng Thông tin KH&CN Việt Nam VISTA (Vietnam Information for Science and Technology Advance-VISTA). Thông qua mạng VISTA người dùng tin trong cả nước có thể truy cập tới nhiều nguồn thông tin khác nhau như các CSDL thư mục, các bản tin điện tử, các tạp chí trực tuyến, thông tin về các sự kiện, các thành tựu khoa học trong nước và trên thế giới.
Nhân lực và nhiệm vụ:
Với một đội ngũ hơn 150 cán bộ, trong đó có những chuyên gia đứng đầu trong các lĩnh vực phân tích, tổng hợp thông tin, thiết kế và quản trị các CSDL thư mục thư viện, xây dựng ngân hàng dữ liệu, thiết kế và quản trị mạng thông tin, tham gia giảng dạy tại các Khoa Thông tin Thư viện của các trường đại học, trợ giảng cao học, hướng dẫn nghiên cứu sinh, tham gia vào các Hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ.
Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia đã và đang triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
o Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thông tin KH&CN.
o Thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường KH&CN thông qua việc tổ chức hoạt động và quản lý Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam (Techmart Vietnam) ở quy mô quốc gia, khu vực và địa phương, duy trì và phát triển Techmart Việt Nam trên mạng VISTA (Techmart ảo).
o Thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối cung cấp thông tịn phân tích tổng hợp cho các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước, là"đơn vị cung cấp nội dung thông tin liên quan đến lĩnh vực KH&CN cho Website Chính phủ".
o Đẩy mạnh dịch vụ thông tin công nghệ phục vụ doanh nghiệp, thông tin KH&CN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn, miền núi.
o Biên soạn sách KH&CN Việt Nam, sách KH&CN thế giới hàng năm.
o Thực hiện tốt chức năng cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký, giao nộp và lưu giữ tài liệu, kết quả các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ. Đồng thời xây dựng, vận hành tốt CSDL toàn văn về các đề tài, dự án và tổ chức phổ biến, cung cấp thông tin đầy đủ về đề tài, dự án.
Hợp tác quốc tế:
Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia có quan hệ trao đổi thông tin, tài liệu với hơn 60 thư viện, cơ quan thông tin lớn của 35 nước trên thế giới và hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế. Trung tâm là thành viên của các tổ chức UNESCO/IFA, Chương trình Thông tin cho mọi người (Trụ sở tại Paris, Pháp), IFLA - Hiệp hội Thư viện Quốc tế (Trụ sở tại Hague, Hà Lan), ICSTI - Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc tế (Trụ sở tại Matxcơva, LB Nga). Ngoài ra Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia là đầu mối quốc gia của INFOTERRA-Mạng Thông tin Môi trường Toàn cầu, APIN - Mạng Thông tin châu Á-Thái Bình Dương (Trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ), Trung tâm ISSN Quốc tế (Trụ sở tại Pari, Pháp), Mạng thông tin KH&CN ASEAN và là điểm lưu trữ các tài liệu của FAO (Tổ chức Nông lương Quốc tế) ở Việt Nam.
Techmart Việt Nam:
· Techmart VietNam 2003 (13-15/10/2003)
Một trong những hoạt động nổi bật và rất thành công trong nhiệm vụ tạo lập và phát triển thị trường KH&CN giai đoạn từ 2002 đến nay chính là việc tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam 2003-Techmart Việt Nam 2003.
Đây là lần đầu tiên Chợ công nghệ và thiết bị được tổ chức trên quy mô toàn quốc với sự tham gia của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Chợ đã thu hút 319 tổ chức tham gia, trong đó có 34 tổ chức nước ngoài (vượt 69 đơn vị so với chỉ tiêu) với trên 2000 công nghệ, thiết bị được chào bán tại gần 400 gian hàng (vượt 150 gian so với chỉ tiêu). Đặc biệt, Ban tổ chức cũng mời 9 cá nhân điển hình có sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia Chợ nhằm động viên và khơi dậy phong trào quần chúng thi đua lao động sáng tạo trong cả nước.
Với hơn 180.000 lượt người tham quan, 676 hợp đồng và bản ghi nhớ được ký kết với tổng giá trị trên 1.000 tỷ đồng (trong đó đặc biệt có một số hợp đồng mua bán công nghệ rất lớn: 11 triệu và 19 triệu USD), 140 công nghệ/thiết bị được tặng thưởng huy chương. Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam 2003 đã thực sự là một sự kiện nổi bật trong đời sống KH&CN, tạo bước đột phá cho việc hình thành và phát triển thị trường doanh nghiệp và các nhà khoa học nước nhà.
Thành công của Chợ vượt xa mong đợi và các chỉ tiêu do Ban tổ chức đề ra, có tác động rất lớn tới đời sống kinh tế - xã hội. Đây là một bước đột phá quan trọng, mở ra triển vọng tốt đẹp cho việc phát triển thị trường khoa học công nghệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của nước nhà trong những năm tới. Kết quả của Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam 2003 và kinh nghiệm phân chia lợi ích, tạo các trung tâm thiết kế sản xuất thử, lựa chọn sản phẩm thương mại hóa, bảo toàn vốn đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, với sự quyết tâm của các cấp chính quyền, sự hợp lực của các nhà khoa học và các doanh nghiệp, chúng ta có thể thiết lập và phát triển được thị trường công nghệ. Điều đó đã được chứng minh bằng: Chợ công nghệ và thiết bị Tây Nguyên, một hoạt động môi giới, chào bán và hỗ trợ chuyển giao công nghệ quy mô lớn đầu tiên được tổ chức ở khu vực Tây Nguyên. Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội - Hải Phòng 2004, đây là chợ công nghệ và thiết bị khu vực đầu tiên ở Châu thổ Sông Hồng, thành công của Chợ đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nói riêng, cả nước nói chung thông qua việc đẩy mạnh gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh và cá nhân gặp gỡ trao đổi, thương thảo, ký kết các thỏa thuận và hợp đồng chuyển giao công nghệ.
· Techmart Nghe An 2005
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Chợ Công nghệ và thiết bị ở quy mô quốc gia, khu vực và địa phương, nhằm thúc đẩy việc ứng dụng và chuyển giao mạnh mẽ các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống; đồng thời đẩy mạnh sự hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở nước ta, Bộ KH&CN, UBND tỉnh Nghệ An và UBND TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp đồng tổ chức Chợ Công nghệ và Thiết bị Bắc Trung bộ - Nghệ An 2005 (Techmart Nghe An 2005) - Chợ công nghệ và thiết bị khu vực đầu tiên tại vùng Bắc Trung bộ.
Sau 3 ngày hoạt động sôi nổi, Techmart Nghe An 2005 đã kết thúc tốt đẹp với những kết quả đáng khích lệ vượt dự kiến:
§ 158 đơn vị tham gia, trong đó có 67 đơn vị đến từ 23 viện, 9 trường đại học, 35 trung tâm nghiên cứu-phát triển, 79 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau và 12 Sở KH&CN, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thuỷ sản.
§ 145 gian hàng và 700 m2 trưng bày ngoài trời giới thiệu, chào bán 950 công nghệ và thiết bị và dịch vụ KH&CN thuộc các lĩnh vực sau:
- Cơ khí-Chế tạo máy - Tự động hóa - Điện tử: 328 công nghệ và thiết bị;
- Nông-Lâm-Thủy sản: 220 công nghệ và thiết bị;
- Chế biến thực phẩm: 101 công nghệ và thiết bị;
- Công nghệ thông tin: 86 công nghệ và thiết bị;
- Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường: 62 công nghệ và thiết bị;
- Vật liệu - Hóa chất - Gốm sứ - Thuỷ tinh: 60 công nghệ và thiết bị;
- Các lĩnh vực khác: 39 công nghệ và thiết bị;
- Dịch vụ, tư vấn KH&CN: 54 Dịch vụ.
Các công nghệ và thiết bị nói trên là những công nghệ mới, tiên tiến, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Trung bộ.
Hơn 100.000 lượt doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã đến thăm Techmart Nghe An 2005 từ các địa phương trong khu vực, với:
· Trên 1.500 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp đã diễn ra tại các gian hàng;
·406 bản ghi nhớ đã được ký kết trong đó có 108 bản ghi nhớ và hợp đồng được ký kết chính thức với tổng trị giá xác định trên 147 tỷ đồng.
Trong số các bản ghi nhớ và hợp đồng đã ký kết, có một số hợp đồng tiêu biểu sau:
o Hợp đồng giữa Công ty Rau quả 19/5 Nghệ An và Công ty TNHH Anh Dũng Việt Nam: Cung cấp dây chuyền chế biến nước cam quả tươi, đóng hộp giấy và hệ thống máy vắt sữa bò. Giá trị hợp đồng là 50 tỷ đồng.
o Hợp đồng giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An với Liên hiệp IFTECH + Cty Kim Liên + Cty Sơn Cẩm: Áp dụng công nghệ giảm thiểu gió Lào, xây dựng Đặc khu Kinh tế Thanh Thuỷ - Đà Lạt của Nghệ An. Giá trị hợp đồng là 20 tỷ đồng.
o Hợp đồng giữa Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên với Công ty Cây ăn quả Nghệ An: Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất 200 triệu giá thể sinh học để sản xuất giống cây ăn quả và các loại phân bón vi sinh. Giá trị hợp đồng là 10 tỷ đồng trong 3 năm.
o Hợp đồng giữa Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam với Công ty Cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Chuyển giao thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp. Giá trị hợp đồng là 9,8 tỷ đồng.
o Gần 20 hợp đồng ký kết giữa trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch với các doanh nghiệp có giá trị gần chục tỷ đồng.
Cùng với hoạt động sôi động tiếp xúc, thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng, bản ghi nhớ mua – bán công nghệ và thiết bị của các đối tác, còn có Diễn đàn giao lưu đối thoại giữa Lãnh đạo Bộ KH&CN, UBNDtỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế với các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp với chủ đề: KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Bắc Trung bộ giai đoạn 2006 - 2010. Đã có hơn 200 nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp tham dự Diễn đàn. Bộ KH&CN đã mời 20 nhà khoa học hàng đầu trong một số lĩnh vực phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của vùng và các tỉnh Bắc Trung bộ để cùng tham gia trao đổi, đối thoại. Tại Diễn đàn, đại diện các địa phương đã nêu ra những yêu cầu, các nhà khoa học và doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp đối với các vấn đề đặt ra. Các đề xuất của các nhà khoa học và doanh nghiệp thể hiện sự tâm huyết, tình yêu đối với vùng đất miền Trung, đối với quê huơng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Hầu hết các đại biểu đều nhất trí và khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn, thiết thực của việc tổ chức các Chợ công nghệ và thiết bị, coi đó là cầu nối không thể thiếu giữa cung và cầu công nghệ, là biểu hiện sống động của thị trường công nghệ ở nước ta.
Với những kết quả đã đạt được, chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng Techmart Nghe An 2005 đã thành công hết sức tốt đẹp, vượt ngoài mong đợi của các cơ quan tổ chức. Đây là một Techmart khu vực thành công nhất từ trước đến nay.
Với kết quả nêu trên, có thể khẳng định, Techmart Nghe An 2005 là một trong những sự kiện khoa học và công nghệ đáng ghi nhớ, quan trọng trong năm 2005, có ý nghĩa đặc biệt trong việc gắn kết giữa KH&CN với phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Trung bộ, thiết thực kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, Năm du lịch Quốc gia 2005 tại Nghệ An.
Để có được những kết quả trên đây, trước hết là do sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND Tp Hồ Chí Minh, sự phối hợp và ủng hộ mạnh mẽ của Lãnh đạo UBND các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chợ được tổ chức có hiệu quả nhất.
Thành công tốt đẹp của Techmart Nghe An 2005 không thể tách rời khỏi những nỗ lực vượt bậc, không mệt mỏi của các nhà khoa học, các viện, trường, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong việc chuẩn bị và tích cực tham gia Chợ, góp phần thúc đẩy và tăng cường sự gắn kết hiệu quả giữa KH&CN với sản xuất và đời sống.
Để đảm bảo sự thành công này, cần phải kể tới những nỗ lực, lao động hết mình với tinh thần trách nhiệm cao của 3 đơn vị đồng thực hiện: Sở KH&CN Nghệ An, Sở KH&CN Tp Hồ Chí Minh và Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia, và sự tham gia phối hợp tích cực của Sở KH&CN các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ. Trong một thời gian ngắn, các đơn vị nói trên đã phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực triển khai một khối lượng công việc rất lớn để Chợ được tổ chức theo đúng tiến độ, quy mô và chất lượng.
Techmart Nghe An 2005 đã thành công vượt xa mức dự kiến ban đầu. Sự kiện này đánh dấu một bước khởi đầu tốt đẹp cho việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở vùng Bắc Trung Bộ. Với phương châm "Liên kết cùng phát triển" chúng ta tin chắc rằng, Techmart Nghe An 2005 sẽ được tiếp nối bằng hoạt động triển khai các thỏa thuận hợp đồng đã được ký kết giữa các đối tác.
· Techmart VietNam 2005 (12-15/10/2005, tại TP. Hồ Chí Minh)
Lễ khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam 2005
Tối 12/10/2005, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam 2005 (Techmart Viet Nam 2005), do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), UBND TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức với chủ đề "Liên kết cùng phát triển". Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, đại diện các viện nghiên cứu, các trường đại học, đại diện 470 đơn vị tham gia.
Phát biểu ý kiến tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: “Chính phủ hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị và sự phối hợp chặt chẽ của Bộ KH&CN, UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh trong việc tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam 2005, nhất là ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển thị trường công nghệ”. Phó Thủ tướng hy vọng, tiếp theo thành công của Techmart Viet Nam 2003 được tổ chức tại Hà Nội, Techmart lần này được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh sẽ góp phần làm sôi động thị trường công nghệ nhiều tiềm năng của khu vực phía nam và cả nước, thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, từ đó kích cầu công nghệ và thúc đẩy cung công nghệ, tăng nhanh số lượng và chất lượng các giao dịch mua bán, góp phần đạt mức tăng trưởng giá trị giao dịch mua bán công nghệ bình quân 10% mỗi năm trong giai đoạn 2006-2010, như đề án phát triển thị trường công nghệ đề ra.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cho rằng đây là môi trường tốt để phát triển thị trường công nghệ, góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước. Bên cạnh đó chợ khoa học, công nghệ tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, là động lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội chợ sẽ là nơi tìm kiếm, trao đổi, nghiên cứu sản xuất kinh doanh của các đơn vị.
Hơn 2000 công nghệ, thiết bị giới thiệu tại Techmart Viet Nam 2005 thuộc nhiều lĩnh vực: Cơ khí - Chế tạo máy, Điện - Điện tử - Tự động hóa, Hóa chất - Vật liệu - Dược phẩm, Công nghệ thông tin, Nông - Lâm - Thủy sản, đệt may - da giày, Giao thông vận tải, y tế, xử lý môi trường và dịch vụ khoa học công nghệ. Đặc biệt, với sự góp mặt của một số công nghệ và thiết bị đến từ Liên bang Nga, Singapo, Hàn Quốc sẽ giúp cho các doanh nghiệp trong nước có thêm cơ hội lựa chọn, cũng như giúp các nhà khoa học trong nước tham khảo, học hỏi thêm ý tưởng, giải pháp kỹ thuật từ các công nghệ và thiết bị ngoại này. Một số công nghệ và thiết bị điển hình của một số lĩnh vực cũng sẽ được báo cáo giới thiệu cụ thể trong suốt những ngày diễn ra Techmart Viet Nam 2005.
Trong thời gian diễn ra Techmart Viet Nam 2005, bên cạnh một số công nghệ, thiết bị trưng bày giới thiệu trực tiếp, các doanh nghiệp còn có thể giao dịch qua chợ Techmart ảo trên Internet thông qua các website: www.techmartvietnam.com.vn (Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia) và www.cesti.gov.vn (Trung tâm Thông tin KH&CN TP. Hồ Chí Minh). Hiện nay, trên 2 website này đang có trên 3000 công nghệ và thiết bị thuộc nhiều lĩnh vực. Ban tổ chức cho biết, sẽ lắp đặt khoảng 40 máy vi tính cho khách đến Techmart tìm kiếm công nghệ, mua bán “nóng” ngay trên mạng.
Bên cạnh các công nghệ và thiết bị kể trên, Techmart Viet Nam 2005 còn cung cấp thêm cho các doanh nghiệp tham khảo các đề tài nghiên cứu khoa học, các giải pháp kỹ thuật của các nhà khoa học trong nước trong vòng 10 năm qua (đề tài nghiên cứu cấp nhà nước của nhiều đơn vị tại các tỉnh, thành phố trong cả nước). Tại Techmart Viet Nam 2005, các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp KH&CN cũng có thêm thông tin thông qua các hội thảo chuyên đề.
Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã được chứng kiến các buổi lễ ký kết hợp đồng giữa các đơn vị tham gia Chợ. Thống kê ban đầu cho biết, đến 21h20 ngày 12/10, tại Techmart Viet Nam 2005 đã có 20 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết với tổng giá trị lên tới 1.264.308 triệu đồng (nhiều hơn cả toàn bộ giá trị hợp đồng của Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2003). Trong đó có 13 đơn vị bán và 20 đơn vị mua công nghệ và 14 công nghệ được chuyển giao. Hợp đồng lớn nhất trị giá 332 tỷ đồng được ký kết giữa Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung Ninh Bình và Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu. Sản phẩm là các loại cổng trục, cần trục tải trọng lớn do Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung Ninh Bình tự tiến hành nghiên cứu có sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian 2003-2005.
 
Tổng kết Techmart Viet Nam 2005
Sau bốn ngày hoạt động, chiều 15/10, Techmart Việt Nam 2005 đã bế mạc. So với lần đầu tổ chức cách đây 2 năm, Techmart lần này được đánh giá là vượt trội về quy mô, tính chuyên nghiệp và hiệu quả.
Techmart Việt Nam 2005 đã thu hút sự tham gia của 475 đơn vị thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức khoa học và công nghệ, trong đó có 40 đơn vị nước ngoài, với gần 600 gian trưng bày và 2.200 công nghệ và thiết bị được giới thiệu chào bán thuộc các lĩnh vực: cơ khí - chế tạo máy, điện - điện tử - tự động hóa, hóa chất - vật liệu - dược phẩm, công nghệ thông tin, nông - lâm - thủy sản, đệt may - da giày, giao thông vận tải, y tế, xử lý môi trường và dịch vụ khoa học công nghệ.
Kết quả của hội chợ lần này thật đáng khích lệ với trên 220.000 lượt người đến tham quan các gian hàng; hàng nghìn cuộc gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp; 1037 bản ghi nhớ, hợp đồng đã được ký kết, trong đócó 159 hợp đồng được ký kết chính thức với tổng giá trị lên đến trên 1.600 tỷ đồng. Đặc biệt, trong số 159 hợp đồng nói trên, 6 hợp đồng có giá trị trên 100 tỷ đồng và 50% là hợp đồng kinh tế với trị giá gần 700 tỷ đồng.
Trong thời gian diễn ra hội chợ, thường xuyên có các buổi thuyết trình về công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, còn có 3 hội thảo khoa học về các vấn đề được xã hội quan tâm như sở hữu trí tuệ; rào cản kỹ thuật trong thương mại; doanh nghiệp khoa học công nghệ; chuyển giao công nghệ và diễn đàn giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo Bộ KH&CN với sinh viên các trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh.
Tại Techmart Việt Nam lần này, hình thức "Chợ tư vấn” lần đầu tiên xuất hiện đã thu hút, hỗ trợ hàng trăm tổ chức, cá nhân có nhu cầu tư vấn về chuyển giao công nghệ, kỹ năng đàm phán, những giải pháp thích hợp để ứng dụng, triển khai và đổi mới công nghệ. Techmart ảo cũng đã được triển khai phục vụ nhu cầu tra cứu các công nghệ và thiết bị giới thiệu chào bán tại Techmart Việt Nam 2005. Khách thăm quan còn có thể truy cập cơ sở dữ liệu có liên quan trên Internet.
Tại buổi lễ bế mạc, Ban tổ chức đã tặng thưởng cúp vàng Techmart Việt Nam 2005 cho 121 công nghệ thiết bị. Bộ trưởng Bộ KH&CN cũng tặng bằng khen cho 40 tổ chức, cá nhân đã tham gia tích cực góp phần vào sự thành công của Techmart Việt Nam 2005.
 
Nguồn: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
In bài
Các tin khác
Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng
Sở hữu trí tuệ
Hợp tác quốc tế về KH&CN và hội nhập quốc tế về KH&CN
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.