Các nhiệm vụ khoa học công nghệ

Các phòng thí nghiệm trọng điểm
25/08/2010 15:35:00

CHÍNH PHỦ
_________
Số: 850/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
_______________________
Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2000
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm"
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;
Nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ theo định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại các Văn bản số: 2370/BKHCNMT-KH ngày 14/8/2000, 2047/BKHCNMT-KH ngày 14/7/2000, 1880/BKHCNMT-KH ngày 04/7/2000, 829/BKHCNMT-KH ngày 04/4/2000 và 47/TTr-BKHCNMT ngày 07/1/2000,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án "Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm" với những nội dung sau đây:
1. Mục tiêu của Đề án:
a) Tăng cường một bước cơ bản về cơ sở vật chất kỹ thuật cho khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tạo ra và đưa nhanh các thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
b) Tập trung xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm thuộc những lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ chế tạo máy và tự động hóa, hóa dầu, năng lượng và lĩnh vực khác về cơ sở hạ tầng. Các phòng thí nghiệm trọng điểm được trang bị máy móc thiết bị đồng bộ, hiện đại đạt trình độ các nước trong khu vực, một số đạt trình độ quốc tế, với một đội ngũ chuyên gia giỏi.
2. Đối tượng, nguyên tắc đầu tư và phương thức hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm:
a) Đối tượng được đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm là các viện nghiên cứu khoa học đầu ngành, các trường đại học trọng điểm, các khu công nghệ cao thuộc sở hữu nhà nước đang thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên và lĩnh vực khác về cơ sở hạ tầng.
b) Các phòng thí nghiệm trọng điểm được đầu tư xây dựng theo nguyên tắc tận dụng tối đa cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, đội ngũ cán bộ tại những phòng thí nghiệm hiện có của các viện nghiên cứu, trường đại học, đồng thời đầu tư nâng cấp, trang bị đồng bộ và hiện đại để các phòng thí nghiệm này đạt trình độ phòng thí nghiệm trọng điểm. Chỉ đầu tư xây dựng mới các phòng thí nghiệm trọng điểm thuộc những chuyên ngành mà hiện nay các viện nghiên cứu và trường đại học ở nước ta chưa có.
Việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư đối với từng phòng thí nghiệm trọng điểm cụ thể phải tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước.
c) Các phòng thí nghiệm trọng điểm được hoạt động theo phương thức mở, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm sử dụng tối đa hiệu suất của máy móc thiết bị và năng lực của đội ngũ cán bộ.
3. Thời gian thực hiện Đề án:
Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2000 đến 2010, chia làm 2 giai đoạn:
a) Giai đoạn I (2000-2005)
b) Giai đoạn II (2006-2010)
4. Danh mục các phòng thí nghiệm trọng điểm:
a) Trong giai đoạn I từ năm 2000 đến 2005, tập trung đầu tư xây dựng 16 phòng thí nghiệm trọng điểm (danh mục cụ thể kèm theo). Trong các năm 2000-2002, chọn ra 5 đến 6 phòng thí nghiệm trọng điểm loại cấp bách nhất để tập trung đầu tư dứt điểm và rút kinh nghiệm cho việc triển khai thực hiện Đề án trong những năm sau.
b) Trong quá trình thực hiện giai đoạn I của Đề án, nếu có những thay đổi lớn về việc cân đối và bố trí các nguồn lực đầu tư, danh mục các phòng thí nghiệm trọng điểm nêu trên sẽ được xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp.
5. Vốn thực hiện Đề án:
a) Tổng mức vốn đầu tư xây dựng 16 phòng thí nghiệm trọng điểm trong giai đoạn I (2000-2005) được xác định dựa trên vốn được phê duyệt của từng dự án cụ thể.
b) Vốn đầu tư để thực hiện Đề án được xác định từ các nguồn sau đây:
- Vốn ngân cách nhà nước: chi thường xuyên cho sự nghiệp khoa học, công nghệ và môi trường, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chi cho đầu tư phát triển, vốn vay và vốn viện trợ của nước ngoài;
- Các nguồn vốn khác: hợp đồng, hợp tác, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
6. Tổ chức thực hiện:
a) Giao Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Nghiên cứu xây dựng và ban hành Quy chế tuyển chọn và công nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên và cơ cấu vùng lãnh thổ của đất nước;
'- Tổ chức tuyển chọn và quyết định công nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm. Cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm tiến hành các trình tự đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng;
- Kiểm tra, đôn đốc việc đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm, báo cáo định kỳ hàng năm, ba năm kết quả thực hiện Đề án với Thủ tướng Chính phủ;
- Nghiên cứu xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm; giám sát hiệu quả hoạt động của các phòng thí nghiệm trọng điểm tại các Bộ, ngành khi đưa vào sử dụng;
- Tổng kết, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm thực hiện giai đoạn I (2000-2005) của Đề án, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để có căn cứ xem xét, quyết định việc triển khai thực hiện tiếp giai đoạn II (2006-2010) của Đề án.
b) Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan, tổ chức lựa chọn và gửi các cán bộ có phẩm chất và năng lực đi đào tạo, bồi dưỡng ở những nước có nền khoa học và công nghệ tiên tiến bằng ngân sách nhà nước về những ngành nghề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên và lĩnh vực cơ sở hạ tầng để cung cấp nguồn nhân lực cho hoạt động của các phòng thí nghiệm trọng điệm.
c) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan cân đối và bố trí vốn đầu tư thích hợp để xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)       
Phạm Gia Khiêm

DANH MỤC CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN I (2000-2005)
(ban hành kèm theo Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ)
Số thứ tự chung
Lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên (6)
Số thứ tự lĩnh vực
Tên Phòng thí nghiệm trọng điểm
I.
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
 
1
 
1
Phòng thí nghiệm An tòan thông tin
2
 
2
Phòng thí nghiệm Công nghệ mạng và đa phương tiện
3
 
3
Phòng thí nghiệm Mạch vi điện tử chuyên dụng
II
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
 
 
4
 
1
Phòng thí nghiệm Công nghệ gene
5
 
2
Phòng thí nghiệm Công nghệ enzym và protein
6
 
3
Phòng thí nghiệm Công nghệ văcxin và các chế phẩm y sinh học
7
 
4
Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào động vật
8
 
5
Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào thực vật
III
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU
 
 
9
 
1
Phòng thí nghiệm Vật liệu polyme và compozit
10
 
2
Phòng thí nghiệm Vật liệu và linh kiện điện tử
IV
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
 
 
11
 
1
Phòng thí nghiệm Công nghệ hàn và xử lý bề mặt
12
 
2
Phòng thí nghiệm Điều khiển số và kỹ thuật hệ thống
V
HÓA DẦU
 
 
13
 
1
Phòng thí nghiệm Công nghệ lọc, hóa dầu
VI
NĂNG LƯỢNG
 
 
14
 
1
Phòng thí nghiệm Điện cao áp
 
LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC (1)
 
 
15
 
1
Phòng thí nghiệm Chuẩn đo lường
16
 
2
Phòng thí nghiệm Động lực học sông, biển.
 
Nguồn: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
In bài
Các tin khác
Danh mục đề tài, dự án, chương trình KH&CN
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.