Tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2011

Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2011
28/11/2011 15:34:00


Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2011

________

 

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Nông nghiệp

Tính đến 15/11/2011, cả nước đã thu hoạch được 1415,4 nghìn ha lúa mùa, chiếm 77,4% diện tích gieo cấy và bằng 97,4% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Các địa phương phía Bắc thu hoạch 1098,2 nghìn ha, bằng 96,5%; các địa phương phía Nam thu hoạch 317,2 nghìn ha, bằng 100,4%.

Tại các địa phương phía Bắc, tuy cuối vụ có mưa nhiều gây ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch trên một số diện tích gieo cấy muộn, nhưng trong vụ thời tiết tương đối thuận nên nhìn chung lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Năng suất lúa mùa của các địa phương phía Bắc ước tính đạt 48,9 tạ/ha, tăng 1,1 tạ/ha so với vụ mùa trước; sản lượng đạt 5,8 triệu tấn, tăng 130 nghìn tấn.

Tại các địa phương phía Nam, năng suất lúa mùa cũng đạt khá, ước tính 43