Thông cáo báo chí VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

BỘ TƯ PHÁP
____________
Số: 7178/TCBC-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

ban hành trong tháng 9 năm 2013

_________________________

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9 năm 2013 như sau:

I. SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH

Trong tháng 9 năm 2013, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính phủ và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

Các Nghị định của Chính phủ:

1. Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2013 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

3. Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

5. Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

6. Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ.

7. Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

8. Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

9. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

10. Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

11. Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

1. Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

2. Quyết định số 54/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2013 về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước.

II. HIỆU LỰC THI HÀNH; SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

a) Hiệu lực thi hành: Ngày 20/10/2013.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành để kịp thời điều chỉnh một số quy định không còn phù hợp với tình hình thực tế về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 2 điều, quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 14 về: Xác định giới hạn đất dành cho đường bộ; đất hành lang an toàn đường bộ đối với đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo đường bộ đang khai thác.

- Sửa đổi Điều 15 về giới hạn hành lang an toàn đường bộ.

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 16 về giới hạn hành lang an toàn theo chiều ngang đối với cầu trên đường trong đô thị.

- Bổ sung vào sau Điều 25 của Nghị định 11/2010/NĐ-CP các Điều 25a, Điều 25b, Điều 25c và Điều 25d về các nội dung: Sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông; sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe; xử lý các trường hợp đã được cấp phép tạm thời một phần lòng đường, hè phố.

2. Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

a) Hiệu lực thi hành: Ngày 20/10/2013.

Nghị định này thay thế Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2013.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành để điều chỉnh các mức trợ cấp và phụ cấp ưu đãi phù hợp với thực tế, góp phần tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định bao gồm 4 điều, kèm theo 3 Phụ lục về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.

Theo Nghị định, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.220.000 đồng.

3. Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

a) Hiệu lực thi hành: Ngày 01/11/2013.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các Nghị định sau của Chính phủ hết hiệu lực thi hành: Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đối với giấy phép lao động đang còn hiệu lực tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải đổi giấy phép lao động mới.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành để khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện quy định hiện hành về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 3 chương, 20 điều, quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Theo Nghị định, ngoài các trường hợp người lao động là công dân nước ngoài được vào làm việc tại Việt Nam theo quy định hiện hành (gồm: thực hiện hợp đồng lao động; di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính...; nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; chào bán dịch vụ; làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài), có 04 trường hợp khác cũng được vào làm việc tại Việt Nam là: Tình nguyện viên; người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại; nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật; tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi người lao động làm việc hoặc nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp, cấp lại giấy phép lao động.

4. Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

a) Hiệu lực thi hành: Ngày 01/11/2013.

Nghị định này thay thế Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành để khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; cụ thể hóa chế tài xử phạt đối với một số hành vi đã được các văn bản quy phạm pháp luật mới về thủy sản quy định (như các hành vi về quản lý cảng cá, khu neo đậu, tránh, trú bão tàu cá; về quản lý tàu cá nước ngoài hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam; về quản lý hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị giám sát trên tàu cá; về sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản 2003…); đảm bảo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản phù hợp, thống nhất với các quy định mới của pháp luật có liên quan như Luật Xử lý vi phạm hành chính (năm 2012), Luật Thanh tra (năm 2010), các Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định có 4 chương, 46 điều, quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động thủy sản.

Đối tượng bị xử phạt là các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh th, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động thủy sản áp dụng đối với cá nhân là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức là 200.000.000 đồng, đồng thời các tổ chức, cá nhân vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

5. Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

a) Hiệu lực thi hành: Ngày 01/12/2013.

Nghị định này thay thế Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm được quy định trong Nghị định này để xử phạt.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành để khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán; cụ thể hóa chế tài xử phạt đối với các hành vi trong lĩnh vực kiểm toán độc lập theo quy định của


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.