Thông cáo báo chí VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

BỘ TƯ PHÁP

___________

Số: 1988/TCBC-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

ban hành trong tháng 5 năm 2015

_______________________

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5 năm 2015 như sau:

I. SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH

Trong tháng 5 năm 2015, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

Các Nghị định của Chính phủ:

1. Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú".

2. Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

3. Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

4. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

5. Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ.

6. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

7. Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

9. Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

10. Nghị định số 50/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2015 về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.

11. Nghị định số 51/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2015 về cấp ý kiến pháp lý.

12. Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

13. Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

1. Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

2. Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2015 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

3. Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

II. HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú".

a) Hiệu lực thi hành: 20/6/2015.

Bãi bỏ các quy định về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” trái với quy định tại Nghị định này.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội khóa XIII thông qua vào tháng 11 năm 2013; tạo hành lang pháp lý để đảm bảo triển khai trong thực tiễn việc thực hiện chính sách tôn vinh và đãi ngộ đối với những người trực tiếp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 05 chương, 21 điều, quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” gồm bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, lương y, lương dược và cán bộ quản lý y tế.

Nghị định quy định chung về: thời gian xét tặng; quyền lợi và trách nhiệm của “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”; cách tính thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế; xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” cho cá nhân chuyển đổi đơn vị công tác, đã nghỉ hưu, đang làm công tác giảng dạy; kinh phí tổ chức xét tặng.

Nghị định cũng quy định cụ thể về tiêu chuẩn xét tặng, Hội đồng xét tặng và quy trình, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” và các điều khoản thi hành.

2. Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

a) Hiệu lực thi hành: 01/7/2015.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm tạo khuôn khổ pháp lý chặt chẽ để quản lý các hoạt động và các giao dịch của thị trường chứng khoán phái sinh; phòng ngừa rủi ro, giúp nhà đầu tư yên tâm về mức giá giao dịch đối với tài sản mình đang nắm giữ; củng cố lòng tin cho thị trường, giúp các tổ chức, cá nhân yên tâm hơn khi đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp thị trường chứng khoán phát triển, doanh nghiệp dễ dàng phát hành chứng khoán, huy động vốn tốt hơn từ thị trường chứng khoán để phục vụ cho đầu tư.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 08 chương, 44 điều, quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Đối tượng áp dụng của Nghị định gồm: (1) Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh và hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam; (2) Tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

Nghị định quy định chi tiết cụ thể về: tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh; thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh; bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh; nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo; quản lý, giám sát; thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại và các điều khoản thi hành.

3. Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

a) Hiệu lực thi hành: 01/7/2015.

Bãi bỏ các quy định tại Khoản 1 Điều 3; Điều 6; Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 8 của Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước đã quy định tại Luật tài nguyên nước năm 2012; đảm bảo việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, thống nhất giữa các địa phương trong cả nước; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và công tác quản lý tài nguyên nước của nước ta, từ đó, kịp thời bảo vệ nguồn nước và các giá trị gắn liền với nguồn nước.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 03 chương, 20 điều, quy định việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các nguồn nước được quy định tại Điều 31 của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan đến việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định quy định cụ thể về: chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước; nguyên tắc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; các hành vi bị cấm trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; căn cứ xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi; phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch; phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác; lập, công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi; cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác; kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; yêu cầu đối với các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các điều khoản thi hành.

4. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

a) Hiệu lực thi hành: 30/6/2015

Nghị định này thay thế Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, cụ thể hoá những nội dung mang tính nguyên tắc của Luật xây dựng 2014; đảm bảo công tác quy hoạch xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 05 chương, 38 điều, quy định chi tiết một số nội dung của Luật xây dựng số 50/2014/QH13, gồm: lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch.

Nghị định áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định quy định chung về: rà soát quy hoạch xây dựng; bản đồ phục vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng; kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch xây dựng; quản lý nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch xây dựng

Nghị định cũng có các quy định cụ thể về: quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch và việc tổ chức thực hiện.

5. Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

a) Hiệu lực thi hành: 01/7/2015.

Nghị định này thay thế Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Bãi bỏ Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của chính sách hiện hành; tạo cơ sở pháp lý để đáp ứng công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội; chuyên môn hóa hoạt động đo đạc và bản đồ với tư cách là hoạt động điều tra cơ bản, nền tảng phục vụ đắc lực yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, đồng thời là động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành cũng như các mục tiêu cộng đồng khác trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 05 chương, 37 điều, quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định quy định về: nguyên tắc hoạt động đo đạc và bản đồ; hoạt động đo đạc và bản đồ; thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ; trách nhiệm về hoạt động đo đạc và bản đồ và các điều khoản thi hành.

6. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

a) Hiệu lực thi hành: 01/7/2015.

Nghị định này thay thế Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng trừ các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành để thống nhất và đồng bộ trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng cả trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng và bảo trì công trình xây dựng phù hợp với quy định của Luật Xây dựng 2014; hạn chế các tác động tiêu cực do lợi ích thương mại của các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước trong việc kiểm soát về chất lượng và chi phí xây dựng thông qua việc thẩm tra thiết kế và dự toán, kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 08 chương, 57 điều, hướng dẫn Luật xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

Nghị định này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định quy định về: nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng; phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa chủ đầu tư và các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn trong hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ; phân loại và phân cấp công trình xây dựng; giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc công trình xây dựng, kiểm định xây dựng và chứng nhận hợp quy; quản lý chất lượng khảo sát xây dựng; quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình; quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; bảo trì công trình xây dựng; sự cố công trình xây dựng; quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và điều khoản thi hành.

7. Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

a) Hiệu lực thi hành: 30/6/2015.

Nghị định này thay thế Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý và từng bước hoàn thiện cả về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý của Ngành trong giai đoạn hiện nay.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 06 chương, 45 điều, quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Nghị định, đối tượng thanh tra bao gồm: (1) Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (2) Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có nghĩa vụ chấp hành quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nghị định quy định cụ thể về: tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hoạt động thanh tra; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và điều khoản thi hành.

8. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp.

a) Hiệu lực thi hành: 01/7/2015.

Bãi bỏ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21